ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1034711161

รหัส Smis 8 หลัก : 34032012

รหัส Obec 6 หลัก : 711161

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สิรินธรวิทยานุสรณ์

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sirindhorn Wittayanusorn School

ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 บ้านบ้านเรียงแถวใต้

ตำบล : นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

อำเภอ : สิรินธร

จังหวัด : อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ : 34350

โทรศัพท์ : 045-366053

โทรสาร : 045366053

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 02/03/2527

อีเมล์ : sirinthorn053@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.sdw.ac.th/

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขต 6

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 69 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม.