ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

นายบัณฑิต พลอาษา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โทร : 085 219 3949

bandit-musie@hotmail.com

นางสาวเกศินี วงศ์ชาลี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

โทร : 0819776990

kesineewongchalee@gmail.com

นางวรุณรัตน์ จิตต์รุจิพงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

โทร : 0816649544

warunrat.chit@gmail.com