ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล นายบัณฑิต พลอาษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา