กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล นางปรียานุช มั่นจิต

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล น.ส.รัฐนภรณ์ นาทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นายไตรภพ ชูกร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล น.ส. จิรัชธิดา รื่นรมย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล น.ส.ดวงสมร วงค์อาจ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล น.ส.ปรียาเมธ สุวรรณที

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล นางสาวทัศนีย์ โคตะละ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์