กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ - สกุล น.ส.สุกิจตา คำสอน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นายชลวิทย์ ศิริโสตร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ค.บ. ภาษาไทย

ชื่อ - สกุล นางราตรี แสนอ้วน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา กศ.ม. ภาษาศาสตร์ฯ

ชื่อ - สกุล นางสาวอภัสรา บุญมา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. ภาษาไทย

ชื่อ - สกุล นางสาวมณีนุช ดอนแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย