กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ - สกุล นางลักษณาภรณ์ บุปผาชาติ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ชื่อ - สกุล นางอภิญญา นนท์ศิริ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นายเอกรัตน์ นันตะวงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา พธ.บ. ศาสนา

ชื่อ - สกุล นางสาวชนิกานต์ สายพันธ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ - สกุล นางสาววราภรณ์ สยามล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา