กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชื่อ - สกุล นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นายเอกรินทร์ บุญพา พันบท

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ชื่อ - สกุล นายเกรียงไกร ยืนมั่น

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิทยฐานะ -

การศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร