กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ - สกุล นายพรเจษฎ์ นนท์ศิริ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นายกวีวัฒน์ แสนสุข

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - สกุล น.ส.สุพรรณี รักชาติ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล น.ส.ณัชชารีย์ บุญเจริญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นางสาวดารณี สัตยากุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - สกุล นางสาวมนสิชา โพธิ์วิสันต์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - สกุล นางสาววัชรีวรรณ ไชยกูล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.ม. ภาษาจีน

ชื่อ - สกุล นางสาวนฤมล หมูนคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา ศศ.บ. ภาษี่ปุ่น