กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ - สกุล นายอัครวุฒิ มั่นจิต

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อ - สกุล น.ส.ประภัสสร ผลสินธ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ชื่อ - สกุล น.ส.ศิริจรรยา พวงคำ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นายสุรชัย วงศ์ถา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา วท.บ. ชีววิทยา

ชื่อ - สกุล นางชัฐฐิณา ศุภดิษฐ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา วท.บ. เคมี

ชื่อ - สกุล ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ - สกุล นายกอบกิตติ สุนทรวัฒน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์

ชื่อ - สกุล นายภานุวัฒน์ ขันทะ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์

ชื่อ - สกุล นางสาวสุธิกานต์ อาญาสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ - สกุล นางสาวฐาปนีย์ แสนใจ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. ชีววิทยา

ชื่อ - สกุล นางสาวเจนจิรา กลิ่นบัว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา กศ.บ. วิทยาศาสตร์