กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อ - สกุล นายประกาย พยุงวงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

การศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล นางวิไลวัลย์ สุกใส

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ศษ.บ. นาฏศิลป์

ชื่อ - สกุล นางสาวลัดดา รักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. ดนตรีศึกษา

ชื่อ - สกุล นายอัศสิริ พรมพุ้ย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.ม. บริหารการศึกษา