ครูและบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ - สกุล นายธรรมรงค์ โคกหงส์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา

ชื่อ - สกุล นางสาวปัทมา กัลยารัตน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

การศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ชื่อ - สกุล นายณัฐพล สิมณีวรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

การศึกษา ค.บ. พลศึกษา