ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เดิมชื่อโรงเรียนนิคมลำโดมน้อยวิทยา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 ในระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) คือโรงเรียนเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1 ) เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 101 คน ครู 5 คน โดยมี นายทองขาว โคตรโยธา มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2527 กรมสามัญ ได้แต่งตั้งให้นายอุทิศ ตันแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก วันที่ 6 สิงหาคม 2527 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินตามหนังสือที่ มท 0810.ฝว./1038 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 บนพื้นที่ 53-1-14 ไร่ จนถึงปัจจุบัน

อาคารเรียน

- ปีการศึกษา 2531 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คอ.มต.สศ.)

- ปีการศึกษา 2534 เปิดสาขา ณ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

- ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- 14 ตุลาคม 2537 ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็น “โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์”

- ปีการศึกษา 2539 เข้าโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)

- ปีการศึกษา 2549 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

เดิมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ขึ้นอยู่กับพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จนถึงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอสิรินธร ปัจจุบันโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสิรินธร เปิดสอนแบบสหศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมี นายบัญฑิต พลอาษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 39 คน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) จำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน นักเรียน จำนวน 748 คน