ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมศรีชุมพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562