ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ด้วยสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้มีกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สหวิทยาเขตผาแต้ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและหญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖