ปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง 

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

    โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยมีนายบัณฑิต พลอาษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม