SIRINDHORN WITTAYANUSORN SCHOOL

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

1. รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. สอบจัดชั้นเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

3. ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

4. รายงานตัวและมอบตัว วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

เอกสารการรับสมัคร

1. ใบรับรองวุฒิการศึกษาที่มีผลการเรียนประกอบ(ฉบับจริง) (ปพ.7 ฉบับมีผลการเรียน) หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา และมารดา (บิดา-มารดาผู้ให้กำเนิด)(พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน, บิดา และมารดา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชุดนักเรียน เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

045-366053