ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ม.1 ภาคเช้า,ม.4 ภาคบ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ม.2 ภาคเช้า,ม.5 ภาคบ่าย

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ม.3 ภาคเช้า,ม.6 ภาคบ่าย

ภาคเช้าเวลา 09.00 - 11.00 น. เริ่มคัดกรองเวลา 08.00 น.

ภาคบ่าย 13.00 - 15.00 น. เริ่มคัดกรอง 12.00 น.

*นักเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

**เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน คนละ 2 ชุด

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค COVID-19

สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

***ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าประชุมในภาคบ่าย ให้มาในเวลา 12.00 น. ไม่ต้องมารอในช่วงเช้า ขอบคุณครับ