รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระบบออนไลน์ คลิกที่ >>> https://bit.ly/2zol9iZ


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระบบออนไลน์ คลิกที่ >>> https://bit.ly/34VvkHe


#ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล

๑. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

๒. หลังจากกดส่งข้อมูลจะมี e-mail ตอบกลับ ให้ไปตรวจสอบที่ mailbox ของท่าน

๓. Print เอกสารที่ตอบกลับไปยัง mail พร้อมติดรูป (ถ้าไม่สะดวกไม่ต้อง Print เตรียมเอกสารมาให้ครบในวันรายงานตัว

๔. เอกสารประกอบการรับสมัคร

๔.๑ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้วจำนวน ๓ แผ่น

๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ แผ่น

๕. เอกสารทุกอย่างต้องนำตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย

๖. วันรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบทางเพจโรงเรียนอีกครั้ง


นักเรียนที่มัครเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตรวจสอบรายชื่อที่ >>>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mqaK6V-h9RTPJxWKhLgH5sZml6wHpIXyYP-21MnO_I8/edit?fbclid=IwAR0SXO7Y1irTj9xpf-lxMyrVeBDRN8FVZ1IIQapMeXXpUEcDo1dtWtmjuo0#gid=0


นักเรียนที่มัครเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตรวจสอบรายชื่อที่ >>>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rnJnyb0FrtN4J22h8mfdGhAvXeG4LnBp3w-QTM3lXaY/edit?fbclid=IwAR3g-2SBKjzMRcyypWf5OpjXSy0ewPxu9pw9pUySShJ9E424sLmnaMyjlVs#gid=0