วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๖

  วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์ โดยในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและแสดงความสามารถในการใช้ภาษา เช่น คัดลายมือ ร้องเพลง การแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และกล้าแสดงออก