ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรคไข้เลือดออก

  วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวเกศินี วงศ์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รับมอบยากันยุง และอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน ใช้ในการป้องกันยุงลาย นำโดยนายสุวัฒน์ พิมพะบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธรและคณะ