รับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อศึกษาต่อ

ในปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้ทำการสอบจัดชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้เรียน เพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมทดสอบจำนวน 186 คน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู กำกับดูแลและช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้การทดสอบเป็นด้วยความเรียบร้อย