เลื่อนรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีใจความสำคัญ 4 ข้อ ดังนี้

1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม 2563

2. ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากร ทําหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

3. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานการดําเนินงานกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกรณีการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน

4. ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เลื่อนไปจนกว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์จึงดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้า แฟนเพจ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์